Saltar ao contido principal
Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela

Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela (ALUMNI USC)

sede Asociación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nosa Asociación nace co ánimo de relacionar a Universidade coa sociedade, de fomentar o encontro de antigos compañeiros/as de estudo e de relanzar de novo o vínculo destes antigos alumnos coa Universidade.

A Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela é unha entidade con personalidade xurdíca propia, privada e sen ánimo de lucro, constituída o 24 de febreiro de 1996.

 

 

Mércores 26 outubro 2016, Paraninfo da USC, 19 h.

 

 

 

 

XI edición do Premio de Relato Curto

Esta edición conta co patrocinio do Instituto Policlínico La Rosaleda.

 

Bases da convocatoria:

1. O Premio está aberto ao público en xeral, agás os integrantes da Xunta Directiva actual.

2. O tema será de libre elección, rigorosamente inédito e redactado en Lingua Galega.

3. O relato terá un máximo de sete folios. Presentarase por triplicado, mecanografado a dobre espazo en DIN-A4 e por unha cara, en Times New Roman tamaño 12. Os orixinais que participen no concurso non serán devoltos.

4. Os traballos enviaranse por correo certificado á sede da Asociación de Antigos Alumnos : Casa da Concha, Rúa da Conga, n.º 1, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña).

5. Os relatos presentaranse necesariamente baixo un pseudónimo, acompañando a tal fin un sobre pechado, en cuxo exterior figure o pseudónimo e no seu interior unha folla co nome e apelidos, enderezo postal,

número de teléfono e dirección de correo electrónico do autor.

6. O prazo de admisión dos traballos estará aberto entre o 15 de xullo e o 15 de outubro de 2016.

7. A Asociación reservarase a facultade de editar as narracións como estime oportuno, que quedarán en poder da Asociación, sen que os seus autores teñan dereito a compensación económica algunha.

8. O xurado estará composto por persoas entendidas na materia. Este poderá declarar deserto o premio e a súa decisión será inapelable a todos os efectos.

9. O premio terá unha dotación de 500 euros, patrocinado polo Instituto Policlínico La Rosaleda. Entregarase un diploma acreditativo.

10. O feito de presentarse a este concurso supón a aceptación das bases expostas.


Mercedes Brea, Juan Blanco e María Jesús Cundines formarán o xurado do premio de Relato Curto da Asociación de Antigos Alumnos da USC
 
O xurado estará composto polos asociados: Mercedes Brea, catedrática de Filoloxía Románica da USC; Juan L. Blanco, director do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC; e María Jesús Cundines, licenciada en Historia da Arte pola USC; ademais de Mar Fernández, secretaria da Xunta Directiva da Asociación, que actuará con voz pero sen voto.
 
Contacto
Xestora Técnica
Inés Toca Carús
alumni@usc.es
ines.toca@usc.es

Horario de oficina
De luns a venres,
9-14 horas

Localización
Casa da Concha
Rúa da Conga, 1
15782-Santiago de Compostela
Tfnos: 981 580 624
881 812 907 
Fax: 981 580 624

 

 isotipo-facebook

 

 

 

 logo issuu

 

 Linkedin

 

 

 

 Blog dos asociados

- El compostelano

- Ateneo fotográfico

- Don Manuel Sánchez Salorio